Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

A Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft. mint a feladatlista (www.feladatlista.hu) rendszer üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett rendszert igénybe vevő felhasználó (továbbiakban Felhasználó) közötti együttműködés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit az alábbi általános szerződési feltételek tartalmazzák.

1. Értelmező rendelkezések

1.1 Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 98.
Adószám: 12316120-3-14
Cégjegyzékszám: 14-09-307358
Nyilvántartó: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Képviselő: Horváth Győző
Elérhetőség: info@hicomm.hu

1.2 Felhasználó

Az a természetes vagy jogi személy, aki a rendszerbe regisztrál, és így a Szolgáltató a feladatlista rendszer felhasználójaként nyilvántart.

1.3 A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató egy olyan Internet alapú rendszert nyújt a felhasználó számára, melynek segítségével szervezheti, ütemezheti és elvégezheti a napi teendőit. Feladatokat delegálhat, megoszthat valamint publikussá is tehet. A rendszer a reggeli áttekintés módszer alkalmazásával támogatja és megkönnyíti a napi munka szervezését, rendszerezését. A feladatlista rendszer gyors hozzáférést nyújt a személyes és céges feladataihoz, a rendszerbe felvitt információkhoz.
A Felhasználó által felvett feladatokat, információkat kizárólag a Felhasználó és a Felhasználó által kiválasztott (delegált) másik Felhasználó láthatja, módosíthatja.

1.4 Szerződés hatálya

A Felhasználói Szerződés hatálya
a szerződéskötés pillanatától, annak bármelyik fél által történő felmondásáig tart.

1.6 Szerződés felmondása, felhasználói adatok törlése

1.6.1 A szerződés felmondását a Felhasználó bármikor a kezdeményezheti az alkalmazás felületén a beállítások részben. A felmondás egy e-mail-es aktiválást követően azonnal megtörténik. A felhasználó adatai azonnal törlődnek a rendszerben.

1.6.2. A felhasználó indoklás nélkül írásban is kérheti a szerződés felbontását és az általa felvitt adatok törlését. A szolgáltató a felhasználó azonosítása után törli a kért adatokat és a szerződés felmondását tudomásul veszi.
1.6.3 A Szolgáltató 1 hónapos határidővel, indoklás nélkül felmondhat a Felhasználónak.

1.6.4 Szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szolgáltatást.

2. A szerződés tárgya

2.1 A Szolgáltatás

2.1.1 A Szolgáltató az előfizetés időtartalma alatt a Felhasználói Szerződésben meghatározott, az 1. pontban körülírt szolgáltatást
biztosítja a Felhasználónak.

2.1.2 A Szolgáltató folyamatosan fejleszti a feladatlista rendszert.
2.1.3 A Szolgáltató a feladatlista rendszeren kívül további extra szolgáltatásokat is kifejleszthet, valamint harmadik fél szolgáltatását közvetítheti, melyek nem feltétlenül részei az lapszolgáltatásnak. Jelen szerződésnek nem része a külön díjért igénybe vehető extra szolgáltatások, így azokra egyedi szerződések érvényesek.
A fejlesztések csak bővíthetik a feladatlista szolgáltatások számát, és funkcionalitásukat.

3. A Szolgáltatás díja

3.1 A szolgáltatás díja

A szolgáltatást a Felhasználó díjmentesen veheti igénybe. A szolgáltatás mennyiségi, időbeli vagy funkcionális korlátozásokat nem tartalmaz.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató köteles a Felhasználó számára a feladatlista rendszer használatának lehetőségét folyamatosan
biztosítani.

4.2 A rendszer használatához szükséges leírást a Szolgáltató a közzéteszi a www.feladatlista.hu honlapokon, az esetlegesen felmerülő
problémákat e-mailben orvosolja.

4.3 A Szolgáltató a rendszer üzemelésére 99% rendelkezésre állást vállal.

4.4 A Szolgáltató a Felhasználótól kapott valamennyi információt kizárólag a feladatlista rendszer működtetése érdekében jogosult felhasználni.
Ettől eltérni csak a felhasználó előzetes engedélyével lehet. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az
‘Adatvédelmi Szabályzatban’ találhatók.

4.5 A Szolgáltató jogosult a részére a Felhasználó által megadott alap az azonosításhoz szükséges adatokat ellenőrizni.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1 A Felhasználó jogosult a feladatlista rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges
számban módosítani.

5.2 A Felhasználó jogosult a feladatlista minden szolgáltatását igénybe venni.

5.3 A Felhasználó köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat, a rendszerben 15 napon belül aktualizálni.

5.4 A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási
kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani.
Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

6. A felhasználói szerződés megszűnése

6.1 A felhasználói szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
 • a felek közös megegyezésével,
 • bármelyik fél által történő felmondással.

6.2 A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a feladatlista rendszerhez a
hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 • illegális tartalom elérhetővé tétele
 • a Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése,
 • más tagok zaklatása, rágalmazása, becsületsértése vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértése,

6.3 A szerződés megszűnésének visszamenőleges hatálya nincs.

6.4 A Felhasználó a Felhasználói Szerződést írásban mondhatja fel.

7. Felhasználó személyes adatainak a kezelése

7.1 A szolgáltató regisztrációkor elkéri a felhasználó e-mail címét és nevét, melyet kizárólag a szolgáltatás müködtetése érdekében használ, ezen adatokat harmadik félnek nem adja ki.

 • Az e-mail címet azonosításhoz használja a rendszer.
 • A név a felhasználó profiljába kerül beírásra az első bejelentkezés után.

7.2 Felhasználó tárolt adatainak törlése

 • A felhasználó a [Beállítás] ablakon levő [Törlés] tabfülön kérheti a felhasználó a fiókja törlését, ami egy e-mail-es visszaellenörzés után azonnal megtörténik.
 • A felhasználó az info@hicomm.hu címre küldött e-mailben kérheti a tárolt adatainak a törlését.

8. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2012. január 1-jétől hatályosak.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan
módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.